Vattenrådet deltar i arbetet med att ta fram förslag inom vattenför-valtningens verksamhetsområden genom:

Kartläggning och analys
- att samverka med Länsstyrelsen vid faktainsamlingen och analysen av områdets vattenkvalité och i viss omfattning komplettera underlaget med eget kunskapsmaterial,
- att granska underlag i samband med kartläggningen och den ekonomiska analysen.
Eftersom detta arbete kommer att pågå fram till då beslutet skall fattas om förvaltningsplan i dec 2009, och att detta underlag även därefter skall vara föremål för revision, så är det ett viktigt moment i handlingsplanen.

Miljökvalitet
- att diskutera de kvalitetsmål som föreslås utifrån den naturveten-skapliga grund som bedömningarna ger.

Åtgärdsprogram
- att diskutera fram realistiska åtgärdsförslag och granska framtagna åtgärdsprogram för att ha en bättre grund till kostnadseffektiva lösningar.

Miljöövervakning
- att diskutera förbättringar och kompletteringar av övervaknings-program. Eftersom det sker viss miljöövervakning inom det lokala utbildningsväsendet inom verksamhetsområdet ska vattenrådet se till att dessa underlag även kommer till nytta i det regionala miljööver-
vakningsprogrammet.

Kommunikation
- att arbeta för att få ett så brett deltagande som möjligt, att fånga upp idéer på det lokala planet och förankra förslag samt sprida information.